Krčméryho deň boja proti antibiotickej rezistencii I.

Logá organizátorov

8. november 2018
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

pod záštitou ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky a hlavného hygienika Slovenskej republiky

pri príležitosti 18. novembra

Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách

European Antibiotic Awareness Day

 

Milí priatelia,

šírenie rezistencie na antibiotiká sa stáva čoraz závažnejším globálnym problémom. 18. novembra si opäť ako každoročne pripomenieme Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách. Rozhodli sme sa preto zorganizovať vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorú venujeme nie len príležitosti k tomuto dňu, ale zároveň aj pamiatke významnej osobnosti slovenskej mikrobiológie, ktorej meno by nemalo upadnúť do zabudnutia. RNDr. Ing. Vladimír Krčméry DrSc. bol trnavský rodák, ktorý celý svoj život zasvätil vedeckému bádaniu zameranému na oblasť antibiotickej rezistencie. Bol významnou nie len vedeckou, ale aj spoločenskou osobnosťou Slovenska. Narodil sa 31. 1. 1931 v rodine Ing. L. Krčméryho a Margity Jablonskej. Jeho strýko bol riaditeľom trnavskej nemocnice a známym chirurgom, otec bol riaditeľ elektrárne, matka pochádzala zo slávnej rodiny Jablonských z Jablonky na Hornej Orave. Sesternica Wanda založila v Dubaji OPEC. Celá rodina sa angažovala bojom proti totalite, či už protinárodnej, alebo protietnickej. Už počas štúdia sa zapojil do katolíckej akcie pod vedením chorvátskeho jezuitu T. Kolakoviča, boli  s bratom, sestrou a švagrom zatknutí a odsúdení spolu na 20 rokov väzenia v pražskej Ruzyni. Pracoval ako robotník, potom mohol študovať, ale len na SVŠT. Po r. 1968 dostal pas a vycestoval na stáž do USA a o rok neskôr do Japonska, kde pracoval v tíme prof. Umezawu, Watanabeho a Mitsuhashiho  takmer 5 rokov. Prof. Umezawa získal Nobelovu cenu za objavenie nových antibiotík, mechanizmov rezistencie na antibiotiká a vakcín. RNDr. Ing. Krčméryho DrSc. navštívil počas najhlbšej normalizácie na zámku v Smoleniciach v roku 1973 pri príležitosti organizovania vedeckého kongresu. RNDr. Ing. Krčméry DrSc. ostal verný odkazu svojich učiteľov z Japonska a venoval sa od r. 1970 mechanizmom rezistencie na antibiotiká. Publikoval vyše 150 prác v časopisoch Sciences Citation Index, ktoré citovalo takmer 300 autorov v Current Contents. Po návrate z Japonska a USA v r. 1972 pracoval na Výskumnom ústave hygieny Ústavu preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM, dnes SZU) až do sklonku života. Jeho knihy „Tabelárium antibiotík“ s Dr. Menkynom a „Manuál antibiotík“ boli v r. 1970 – 2005 (celkom až 5 vydaní) mimoriadnym prínosom pre mikrobiológov a infektológov. Bol dobre známy aj v zahraničí, osobne sa napríklad stretol s Matkou Terezou a pápežom Jánom Pavlom II. Dňa 19. 12. 2014 zomrel vo veku nedožitých 84 rokov. RNDr. Ing. Vladimír Krčméry, DrSc. zanechal po sebe tri deti, všetci sú lekári, pretože podľa neho tak mohli najviac pomáhať tým, ktorí najviac trpia a potrebujú pomoc. Jeden z jeho synov prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., FRSP, FACP, FRCP., Dr.h.c. mult. v roku 1992 prišiel na podnet profesora Júliusa Kováča z Lekárskej fakulty do Trnavy, aby sa podieľal na obnovení Trnavskej univerzity. Spolu s blízkymi spolupracovníkmi založil dňa 1.7.1994 Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (FZaSP TU), ako jednu z ďalších fakúlt obnovenej Trnavskej univerzity, ktorá nadväzuje na Trnavskú univerzitu založenú kardinálom Pázmaňom v roku 1635 a na lekársku fakultu tejto univerzity, založenú v roku 1770. FZaSP TU vznikla na Slovensku ako prvá zdravotnícka fakulta s jedinečným zložením odborov a prof. Krčméry bol na nej dve funkčné obdobia dekanom.  Počas svojho pôsobenia na FZaSP TU pokračoval vo vedeckom bádaní v šľapajách svojho otca RNDr. Ing. V. Krčméryho, DrSc. a taktiež sa venoval oblasti antibiotickej rezistencie. Vychoval niekoľko desiatok doktorandov a akademických pracovníkov, ktorí dnes pôsobia na univerzitách po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Najmladšia skupina doktorandov, ktorí vedecky rástli v časoch postantibiotickej éry a zostala pôsobiť na FZaSP, založila v roku 2017 Výskumné centrum mikrobiológie, nemocničnej hygieny a prevencie infekcií. Centrum MIKRO-HYG-PREV sa venuje aplikovanému výskumu v oblasti rezistencie na antibiotiká, nemocničnej hygiene a prevencii infekcií asociovaných so zdravotnou starostlivosťou.

Thomas Mann, nemecký spisovateľ a laureát Nobelovej ceny povedal: „Kto nepozná minulosť, nepochopí svoju budúcnosť.“ Preto chceme organizáciou tohto kongresu nezabudnúť, pripomenúť si našu minulosť a pravidelne sa obzrieť za tým kto sme a kam smerujeme. K tomu Vás milí priatelia srdečne pozývam 8. novembra 2018. Dúfam, že vytvoríme tradičné, ale zároveň moderné vedecké podujatie, na ktorom spoločne pozdvihneme význam 18. novembra - Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách a podporíme celospoločenskú snahu v boji s antibiotickou rezistenciou tak, ako by si to určite prial aj RNDr. Ing. Vladimír Krčméry DrSc.

 

RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová PhD.

predseda organizačného výboru kongresu

prodekan pre vedu, výskum a PHD štúdium FZaSP TU

 

Životopis použitý v texte spracovali:

RNDr. Marta Babálová, PhD., Ing. Jana Blahová, PhD., Ing. Kvetoslava Králiková