Pokyny k zaplateniu

Konferenčný poplatok prosíme uhradiť do 31.10.2018

na:
Bankový účet: 7000065543/8180
Variabilný symbol: 103160
SWIFT: SPSRSKBA
Platby zo zahraničia: IBAN: SK 3681800000007000065543
Názov banky: Štátna pokladnica
Adresa banky: Radlinského 32,
810 05 Bratislava 15, Slovensko

Názov účtu: Bežný účet FZaSP, TU
Príjemca: Trnavská univerzita v Trnave
Adresa organizácie: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, SR

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka, za ktorého bolo zaplatené a názov konferencie „ATB KONGRES 2018“.

V prípade vystavenia daňového dokladu požiadavku nahlásiť vopred na adresu: olga.steklacova@truni.sk