Organizačné informácie

Hlavní organizátori a garanti konferencie:         

prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.                                          

prof. Daniel J. West, Jr., PhD., FACHE, FACMPE

MUDr. Andrea Škripeková, PhD.

MUDr. Kristína Križanová

 

Organizačný a vedecký výbor: prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD., prof. Dr. Daniel J. West, Jr., PhD., FACHE, FACMPE, MUDr. Kristína Križanová, prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., m. prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.,  assoc. prof. Patricia Wright, PhD, RN., assoc. prof. Steve Szydlowski, MBA, MHA, DHA, doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD., doc. PhDr Marta Vaverčáková, PhD., doc. Ing. Jana Holá, PhD., doc. PhDr. Marie Macková, PhD., MUDr. Andrea Škripeková, PhD., Mgr. Michaela Gašparová, PhD., Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD., PhDr. Kateřina Horáčková, PhD., Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD., Mgr. Peter Patyi, PhD., Mgr. Mária Dědová, PhD., Mgr. Ľubica Nicolussi, PhD., Mgr. Oľga Štekláčová, Ing. Vladimír Horváth, Ing. Iveta Horváthová, Mgr. Barbora Kolková, Mgr. Marianna Sedliaková, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

 

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický

 

Výstup konferencie: recenzovaný zborník

 

Najkvalitnejšie príspevky budú vybrané na vydanie do časopisu alebo bude vydaný zborník v anglickom jazyku, ktorý pošleme na indexovanie do WOS (zborník z našej minulej konferencie je indexovaný vo WOS a je voľne dostupný na internete ako Proceedings from the 7th International Conference of Hospice and Palliative Care, 2015).

 

 Záväznú prihlášku na aktívnu účasť  zašlite najneskôr do 06.06.2021 (predĺžený termín) a na pasívnu  účasť  do 22.09.2021  e-mailom na: konferenciahps@gmail.com

 

Konferenčný poplatok:

 Pre účastníkov z krajín V4:

25,- EUR prevodom na účet alebo 50,- EUR v deň konania konferencie

Členovia Komory sestier, SSPM a AHaPS Slovenska: 17, - EUR prevodom

Pre účastníkov z ostatných krajín:

80,- EUR prevodom na účet alebo 150,-EUR v deň konania konferencie

 

IBAN:                                   SK36 81800000007000065543

Variable symbol:                  103006

SWIFT:                                 SPSRSKBA

Accout no.:                         7000065543/8180

                                

Konferenčný poplatok platia aj aktívni aj pasívni účastníci, ktorí sa prihlasujú prostredníctvom tohto formulára!

Spolu s prihláškou prosíme zaslať  oskenovaný doklad o zaplatení konferenčného poplatku.

 

V prípade, že z jedného hospicu v SR sa prihlási na konferenciu viac ako 5 účastníkov, konferenčný poplatok je 15,- EUR/osoba