O konferencii

Medzinárodná odborná konferencia „Čo s bielymi miestami v pomoci  obetiam domáceho násilia na Slovensku?” je určená pre odborníkov z policajného zboru, sociálnych pracovníkov a psychológov sociálnoprávnej ochrany detí ÚPSVaR, pediatrov, sudcov, pedagógov, odborných  pracovníkov zariadení na pomoc obetiam násilia, pracovníkov poradenských centier pre obete domáceho násilia, pracovníkov odboru SPODaSK MPSVR SR- odbor SPODaSK a odboru stratégií, pracovníkov odboru rodovej rovnosti, pracovníkov Národného koordinačného strediska na prevenciu násilia páchaného na deťoch a ich koordinátorov prevencie násilia v jednotlivých regiónoch, pracovníkov MS SR, pracovníkov MV SR a zainteresovaných právnikov, pracovníkov odboru SPODaSK  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Medzinárodnú odbornú konferenciu organizuje nezisková organizácia Centrum Slniečko, v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Základnou myšlienkou medzinárodnej odbornej konferencie je otvoriť/zhodnotiť aktuálny stav ochrany žien a detí, obetí násilia na Slovensku. Dopoludnia v krátkych výstupoch prezentujúci predstavia aktuálnu právna ochrana a sociálna pomoc v kontexte záväzkov SR pre obete domáceho násilia, biele miesta z pohľadu polície a domáce násilie v kontexte zákona č. 274/2017 Z.z. v praxi. Pre porovnanie bude predstavené, ako to je v Českej republike.

Poobedňajšia práca v sekciách bude nadväzovať tematický na hlavné referáty. Diskutujúci multidisciplinárni odborníci sa budú snažiť identifikovať „slepé“ miesta v efektívnej pomoci spoločnosti ženským a detským obetiam násilia SR a sformulovať výstupy pre exekutívu a pre odbornú verejnosť.    

 

Organizátor: Centrum Slniečko, n.o.

Odborný garant konferencie : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Finanční partneri: