Nové trendy v ošetrovateľstve V.

 Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra ošetrovateľstva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Fakultná nemocnica Trnava

logo tu

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Nové trendy v ošetrovateľstve V.

TEMATICKÉ OKRUHY
Ošetrovateľská prax založená na dôkazoch
Veda a výskum v ošetrovateľstve Minulosť a súčasnosť sesterskej profesie
Klinické prostredie vo vzdelávaní sestier
Študentské vedecké práce

 budova fzsp

7. november 2018
Aula Pazmaneum, Trnavská univerzita, FZaSP, Univerzitné nám. 1, Trnava