Poplatky

30,00 eur - Aktívny účastník (1. autor/spoluautor) – nečlen SKSaPA
20,00 eur - Aktívny účastník (1. autor/spoluautor) – člen SKSaPA
15,00 eur - Pasívny účastník – nečlen SKSaPA
10,00 eur - Pasívny účastník – člen SKSaPA
zdarma - Študent
zdarma - Člen vedeckého a organizačného výboru

 

Pokyny k zaplateniu

Konferenčný poplatok prosíme uhradiť do 12.10.2018 na:
Bankový účet: 7000065543/8180
Variabilný symbol: 103010
SWIFT: SPSRSKBA
Platby zo zahraničia: IBAN: SK 3681800000007000065543
Názov banky: Štátna pokladnica
Adresa banky: Radlinského 32,
810 05 Bratislava 15, Slovensko

Názov účtu: Bežný účet FZaSP, TU
Príjemca: Trnavská univerzita v Trnave
Adresa organizácie: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, SR

 

V prípade vystavenia daňového dokladu požiadavku nahlásiť vopred na adresu: olga.steklacova@truni.sk

 

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka, za ktorého bolo zaplatené a názov konferencie „Nové trendy v ošetrovateľstve“.