Téma okrúhleho stola

Koalícia partnerov je iniciatíva WHO :http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services/coalition-of-partners


Európsky akčný plán na posilnenie kapacít a služieb v oblasti verejného zdravotníctva (2012 - 2020) (EAP-PHS) je kľúčovým implementačným pilierom programu Zdravie 2020, ktorého cieľom je výrazne zlepšiť zdravie a pohodu obyvateľstva, znížiť nerovnosti v zdraví a posilniť verejné zdravie.

Hodnoty, ciele a prístupy programu Zdravie 2020 sú v súlade s hodnotami, cieľmi a prístupmi programu Európa 2020 pre trvalo udržateľný rozvoj. Implementácia programu Zdravie 2020 ako taká podporuje dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja v regióne.

Program zdravotníckych služieb WHO / Európa je správcom EAP-PHS a lídrom v EPHO. Základné verejno-zdravotnícke činnosti , tzv. EPHO 10 sú nosnou časťou EAP-PHS a sú spojené so sebahodnotením členských krajín.

Správa o priebežnom pokroku v implementácii EAP-PHS poskytla 2 kľúčové poznatky.

 Po prvé, väčšie úsilie by sa malo zamerať na poskytovanie odbornej technickej podpory členským štátom vo vzťahu k poskytovateľom služieb verejného zdravotníctva, a to zamerať sa na oblasti:
• právne predpisy v oblasti verejného zdravia;
• investície do služieb verejného zdravotníctva (na základe zaťaženia chorobami a účinných intervencií);
• mechanizmy riadenia a organizácia služieb verejného zdravotníctva; a
• pracovníci v oblasti verejného zdravia s právomocami v oblasti verejného zdravia v 21. storočí (vedomosti, zručnosti a postoje).

Po druhé, WHO a medzinárodné spoločenstvo by mali zamerať úsilie a zdroje, aby poskytli zmysluplnú a koordinovanú reakciu na potreby členských štátov pri posilňovaní svojich služieb verejného zdravia.

Na tento účel program verejného zdravotníctva zvolal Koalíciu partnerov na vypracovanie spoločného akčného programu. Program sa zameria na 4 podporné činnosti z EPHO 10 pre poskytujúce služby verejného zdravotníctva, a na posilnenie prevencie, podpory zdravia a ochrany zdravia, ktoré predmetom diskusie v rámci okruhleho stola.

Organizuje TU, FZSP v spolupráci s Kanceláriou WHO na Slovensku, s MZSR a v spolupráci s HH.