Informácie

Členské štáty WHO prijali európsky Akčný plán pre posilnenie kapacít a služieb verejného zdravotníctva (EAP-PHS) ako kľúčový implementačný pilier Zdravia 2020.

Ústredným bodom EAP-PHS sú EPHO 10, desať základných funkcií verejného zdravotníctva (10 EPHO´s), ktoré poskytujú koncepčný rámec na podporu poskytovania služieb v oblasti verejného zdravotníctva.

 

Strednodobé hodnotenie implementácie EAP-PHS prinieslo poznatok, že potenciál akčného plánu zostal a zostáva z veľkej časti nezrealizovaný.

Slovenská republika sa v roku 2017 zapojila sa do procesu formovania aktivít týkajúcich sa posilňovania kapacít a služieb verejného zdravotníctva.

 

Okrúhly stôl je určený pre pracovníkov verejného zdravotníctva a pre predstaviteľov verejnej správy, ktorí sa zaoberajú podporou a ochranou zdravia a prevenciou ochorení.  

Účastníci okrúhleho stola sa budú zaoberať vytvorením koalície pre spoluprácu v oblasti profesionalizácie povolania vo verejnom zdravotníctve, v oblasti financovania a organizácie služieb verejného zdravotníctva, a na posilnení výskumu vo verejnom zdravotníctve.