Dôležité termíny a poplatky

Registrácia na podujatie je možná do 4.11.2022 online na linku:

http://konferenciefzsp.truni.sk/konferencia/krcmeryho-den-boja-proti-antibiotickej-rezistencii-ii-0

Pasívna účasť - 20 €

Pasívna účasť - zamestnanci FZSP TU, FN Trnava, AnalytX s.r.o., RÚVZ, ÚVZ SR - 15 €

Pasívna účasť - PHD študenti a mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov - 10 €

Pasívna účasť - registrovaní študenti - 5 

Mladí vedeckí pracovníci a PhD musia na mieste konferencie zdokladovať svoj status.
Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť konferencie musia byť zaregistrovaní.
Formy prezentácie: pozvaná prednáška
Jazyk konferencie: slovenský/anglický

Platba je možná len prevodom na účet!
Konferenčný poplatok prosíme uhradiť do 4.11.2022 na:
IBAN: SK 3681800000007000065543
Variabilný symbol: 103160
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka, za ktorého bolo zaplatené a názov konferencie „ATB KONFERENCIA 2022“.
SWIFT: SPSRSKBA, Názov banky: Štátna pokladnica, Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Názov účtu: Bežný účet FZaSP, TU, Príjemca: Trnavská univerzita v Trnave
Adresa organizácie: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, SR
V prípade vystavenia daňového dokladu požiadavku nahlásiť vopred na adresu: zuzana.blejstilova@truni.sk

 Kontakt: jaroslava.sokolova@truni.sk, 0908481472