Pokyny k zaplateniu

Konferenčný poplatok prosíme uhradiť do 4.11.2022 na účet:
IBAN: SK 3681800000007000065543

Variabilný symbol: 103160

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka, za ktorého bolo zaplatené a názov konferencie „ATB KONFERENCIA 2022“.

SWIFT: SPSRSKBA, Názov banky: Štátna pokladnica, Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Názov účtu: Bežný účet FZaSP, TU, Príjemca: Trnavská univerzita v Trnave
Adresa organizácie: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, SR

V prípade potreby vystavenia daňového dokladu požiadavku nahlásiť vopred na adresu: zuzana.blejstilova@truni.sk