NOVÉ TRENDY V OŠETROVATEĽSTVE IX./ NEW TRENDS IN NURSING IX.

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

dovoľujeme si Vám zaslať informáciu o pripravovanej vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou „Nové trendy v ošetrovateľstve IX.“, ktorá sa uskutoční dňa 23.11.2023. Konferenciu organizuje Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Nosnými témami aktuálneho ročníka konferencie sú „Teoretické východiská v ošetrovateľstve“, „Inovácia vo vzdelávaní a výskum v ošetrovateľstve“, “Ošetrovateľská prax“ a „Varia“.

Registrácia na podujatie je možná pre aktívnych účastníkov do 29.9. 2023 a pre pasívnych účastníkov do 20. 10. 2023. 

Pri vstupe na portál konferencie je potrebné označiť konferenciu: NOVÉ TRENDY V OŠETROVATEĽSTVE IX., zaregistrovať sa a následne prihlásiť.

Tešíme sa na stretnutie s Vami. S pozdravom a vďakou,

 doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. MPH

 Predsedníčka vedeckého výboru konferencie

 

Dear colleagues,

We would like to cordially invite you to the scientific conference with international participation "New trends in nursing IX.", which is organized by the Department of Nursing, Faculty of Health Care and Social Work, University of Trnava in Trnava on 23 November 2023. The main themes of the current year of the conference are "Theoretical Foundations in Nursing", "Innovations in Education and Research in Nursing", "Nursing Practice" and "Various".

Registration for the event is available for active participants until 29 September 2023 and for passive participants until 20 October 2023.

When entering the conference portal, it is necessary to mark the conference: NEW TRENDS IN NURSING IX., register and then log in.

We look forward to meeting you,

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH

Chairwoman of The Scientific Committee of The Conference

 

V súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známom ako GDPR, týmto ako dotknutá osoba udeľujem Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, TU v Trnave výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov o mojej osobe pre účely vytvárania vlastnej evidencie a prihlasovania na konferenciu. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú prevádzkovateľovi poskytnuté dobrovoľne, slobodne, vážne  a bez omylu a že sú úplné a pravdivé.