KONFERENČNÝ POPLATOK/ CONFERENCE FEE

Konferenčný poplatok: 55 €; 

Študenti a zamestnanci TU FZaSP - zdarma

Poplatky uhrádzajte na číslo účtu:

IBAN - SK36 8180 0000 0070 0006 5543

Variabilný symbol: 103010

SWIFT: SPSRSKBA

Názov banky: Štátna pokladnica

Adresa banky: Radlinského 32,

810 05 Bratislava 15, Slovensko

Názov účtu: Bežný účet FZaSP, TU

Príjemca: Trnavská univerzita v Trnave

Adresa organizácie: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, SR

V prípade vystavenia daňového dokladu požiadavku nahlásiť vopred na adresu: zuzana.blejstilova@truni.sk. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka, za ktorého bolo zaplatené a názov konferencie „NTO IX“. Registračný poplatok je nenávratný.

 

 

Conference fee: 55 €;

Students and employees of TU FZaSP - free

Pay the fees to the following account number:

IBAN - SK36 8180 0000 0070 0006 5543

Variable symbol: 103010

SWIFT: SPSRSKBA

Bank name: State Treasury

Address of the bank: Radlinského 32,

810 05 Bratislava 15, Slovakia

Account name: Current account FZaSP, TU

Beneficiary: Trnava University in Trnava

Address of the organization: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, SR

In case of issuing a tax document, report the request in advance to the address: zuzana.blejstilova@truni.sk. In the message to the recipient, include the first and last name of the participant for whom payment was made and the name of the conference "NTO IX". The registration fee is non-refundable.