NOVÉ TRENDY V OŠETROVATEĽSTVE VIII

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

 dovoľujeme si Vás, čo najsrdečnejšie pozvať na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Nové trendy v ošetrovateľstve VIII“, ktorú dňa 24.11.2022 organizuje Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Konferencia sa uskutoční ONLINE. Nosnými témami aktuálneho ročníka konferencie sú „Teoretické východiská v ošetrovateľstve“, „Inovácie vo vzdelávaní a výskum v ošetrovateľstve“, “Ošetrovateľská prax“ a „Varia“.

 Záujemci o aktívnu účasť sa môžu registrovať do 20.11. 2022 a záujemci o pasívnu účasť na konferencii sa môžu registrovať do 20. 11. 2022 na linku: 

http://konferenciefzsp.truni.sk/konferencia/nove-trendy-v-osetrovatelstve-viii

Pri vstupe na konferenčný portál je potrebné označiť konferenciu: NOVÉ TRENDY V OŠETROVATEĽSTVE VIII., spraviť registráciu  a následne sa prihlásiť.

Tešíme sa na stretnutie s Vami,

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. MPH

predsedníčka vedeckého výboru konferencie 

Dear colleagues,
 
We would like to cordially invite you to the scientific conference with international participation "New trends in nursing VIII", which is organized by the Department of Nursing of the Faculty of Health and Social Work of the University of Trnava in Trnava on 24 November 2022. The conference will take place ONLINE. The main themes of the current year of the conference are "Theoretical foundations in nursing", "Innovations in education and research in nursing", "Nursing practice" and "Various".
 
Those interested in active participation can register until 20.11. 2022 and those interested in passive participation in the conference can register until November 20, 2022 at the following link: 
 
When entering the conference portal, it is necessary to mark the conference: NEW TRENDS IN NURSING VIII., register and then log in.
 
We look forward to meeting you,
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. MPH
chairwoman of the scientific committee of the conference

 

V súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známom ako GDPR, týmto ako dotknutá osoba udeľujem Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, TU v Trnave výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov o mojej osobe pre účely vytvárania vlastnej evidencie a prihlasovania na konferenciu. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú prevádzkovateľovi poskytnuté dobrovoľne, slobodne, vážne  a bez omylu a že sú úplné a pravdivé.