Poplatky

Informácie o poplatkoch:

  • 1. autor - zdarma
  • Spoluautori – 20 €
  • Pasívna účasť – 20 €
  • Študenti a zamestnanci TU FZaSP - zdarma

Poplatky uhrádzajte na číslo účtu:

IBAN - SK36 8180 0000 0070 0006 5543

Variabilný symbol: 103010

SWIFT: SPSRSKBA
Názov banky: Štátna pokladnica
Adresa banky: Radlinského 32,
810 05 Bratislava 15, Slovensko

Názov účtu: Bežný účet FZaSP, TU
Príjemca: Trnavská univerzita v Trnave
Adresa organizácie: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, SR

V prípade vystavenia daňového dokladu požiadavku nahlásiť vopred na adresu: zuzana.blejstilova@truni.sk

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníkaza ktorého bolo zaplatené a názov konferencie „NTO VIII“.

Registračný poplatok je nenávratný.