Pokyny pre autorov abstarktov

Pokyny pre autorov abstraktov:

 Štruktúra abstraktu:

  • Úvod, cieľ, metodika, výsledky, záver (max. 250 slov), kľúčové slová (3 - 5). Abstrakt zaslať aj v anglickom jazyku.

Štruktúra textu abstraktu:

  • Textový editor MS Word, typ písma Times New Roman (veľkosť písma 12, riadkovanie 1, čierna farba, okraje: 2,5 vľavo/vpravo, 3,5 horný/dolný okraj),
  1. riadok: NÁZOV PRÍSPEVKU - veľkými písmenami (slovenský/český/iný...), štýl písma: tučné,
  2. riadok: NÁZOV PRÍSPEVKU - veľkými písmenami (anglický jazyk), štýl písma: tučné,
  3. riadok: prázdny,
  4. riadok: Meno a priezvisko autora/autorov bez titulov, štýl písma: obyčajné tučné,
  5. riadok: neskrátený názov pracoviska, štýl písma: obyčajné,
  6. riadok: prázdny,
  7. riadok: text abstraktu podľa uvedenej štruktúry vyššie,
  8. riadok: kontaktná adresa 1. autora.