AKTUÁLNE VÝZVY V OCHRANE A PODPORE ZDRAVIA

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská spoločnosť sociálneho lekárstva

Trnavská univerzita v Trnave

Vás srdečne pozývajú
na vedeckú a odbornú konferenciu 

AKTUÁLNE VÝZVY V PODPORE A OCHRANE ZDRAVIA

ktorá sa uskutoční pod záštitou

Dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc., a

Hlavného hygienika Slovenskej republiky PhDr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD., MPH

23.november 2022

Aula Pazmaneum, Trnavská univerzita, FZaSP, Univerzitné nám. 1, 918 43 Trnava