Dôležité termíny

Na konferenciu sa dá prihlásiť len na pasívnu účasť.

Záväznú prihlášku na pasívnu účasť spolu s dokladom o zaplatení konferenčného poplatku zašlite najneskôr do 15.11.2022 e-mailom na: aktualne.vyzvy.kvz@gmail.com

Záväzná prihláška musí obsahovať tieto údaje:

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na vedecko-odbornú konferenciu

AKTUÁLNE VÝZVY V PODPORE A OCHRANE ZDRAVIE

Meno a priezvisko:

Titul:

Registračné číslo:

Člen:   bez členstva   SKSaPA   □ SKIZP   □ SLK    □ SKMTP

Organizácia:

Kontakt v prípade epidemiologického zabezpečenia:

Tel.:

E-mail:

Príloha: Doklad o zaplatení konferenčného poplatku