Program konferencie

PROGRAM KONFERENCIE

8.00 – 9.00 Registrácia

9.00 – 9.40 Slávnostné otvorenie konferencie, Aula Pazmaneum

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Dekan FZaSP TU

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
Hlavný hygienik ÚVZ SR
 
doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MPH 
Vedúca katedry verejného zdravotníctva
Garant Centra podpory a ochrany zdravia
 
prof. PhDr. Majdan Marek, MSc. PhD.
Prorektor pre rozvoj a informačné systémy
Vedúci Inštitútu pre globálne zdravie a epidemiológiu

9.40 - 10.00 Coffee Break

10.00 – 11.00 I. Blok prednášok

10.00 - 10.20 

Budúcnosť v podpore zdravia a výchove ku zdraviu
RNDr. Mária Mancalová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

10.20 – 10.40 

Smerovanie a ďalší rozvoj a trendy radiačnej ochrany
RNDr. Veronika Drábová, PhD.
Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave

10.40 - 11.00 

Aktuálne výzvy v hygiene výživy
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

11.00 - 11.15 Diskusia

11.15 - 11.30 Coffee Break 

11.30 – 12.50 II. Blok prednášok

11.30 - 11.50 

Aktuálne výzvy v hygiene životného prostredia
Mgr. Tomáš Hauko, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

11.50 - 12.10 

Aktuálne výzvy v hygiene detí a mládeže
Mgr. Renáta Beníková, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici

12.10 - 12.30 

Analýza ochorenia COVID-19 počas pandémie z pohľadu RÚVZ v okrese Prievidza
Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MPH, MHA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach

12.30 - 12.50

Aktuálne úlohy a výzvy pre verejné zdravotníctvo v oblasti ochrany zdravia pri práci
MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

12.50 - 13.10 Diskusia

13.10 - 14.00  Obed

14.00 - 14.15 Ukončenie konferencie

14.15 – Slávnostné otvorenia Centra podpory a ochrany zdravia 

Zmeny v programe vyhradené.