Poplatky

Konferenčný poplatok 25,- EUR prosíme uhradiť do 15.11.2022 na účet:

IBAN: SK36 81800000007000065543

Variabilný symbol: 103013

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka, za ktorého bolo zaplatené a názov konferencie „AKTUÁLNE VÝZVY 2022“.

SWIFT: SPSRSKBA

Číslo účtu: 7000065543/8180

Názov banky: Štátna pokladnica, Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Názov účtu: Bežný účet FZaSP, TU, Príjemca: Trnavská univerzita v Trnave
Adresa organizácie: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, SR

V prípade potreby vystavenia daňového dokladu požiadavku nahlásiť vopred na adresu: zuzana.blejstilova@truni.sk

Poplatok pokrýva organizačné zabezpečenie konferencie a občerstvenie.