Informácie pre pasívnych účastníkov

Poznámka: Program konferencie bude zverejnený na Konferenčnom portáli: http://konferenciefzsp.truni.sk

 Pri vstupe na konferenčný portál je potrebné označiť konferenciu: Nové trendy v ošetrovateľstve VII., spraviť registráciu  a následne sa prihlásiť. Po prihlásení na konferenciu zadávate termíny účasti na konferencii.

Termíny registrácie po prihlásení sa na konferenciu vyznačne na každý deň zvlášť:

  • Registrácia na pasívnu účasť: do 29.10.2021
  • Konferenčný poplatok uhradiť: do 29.10.2021

 Informácie o poplatkoch

  • Pasívna účasť – pedagógovia, sestry (člen SKSaPA) - 5 € / každý deň konferencie
  • Pasívna účasť – sestry (nečlen SKSaPA) - 10 € / každý deň konferencie
  • Študenti a zamestnanci TU FZaSP - zdarma

 

Poplatky uhrádzajte na číslo účtu:

IBAN - SK36 8180 0000 0070 0006 5543

Variabilný symbol: 103010

SWIFT: SPSRSKBA
Názov banky: Štátna pokladnica
Adresa banky: Radlinského 32,
810 05 Bratislava 15, Slovensko

Názov účtu: Bežný účet FZaSP, TU
Príjemca: Trnavská univerzita v Trnave
Adresa organizácie: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, SR

V prípade vystavenia daňového dokladu požiadavku nahlásiť vopred na adresu: zuzana.blejstilova@truni.sk.

Do správy pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko účastníka a registračné číslo do komory, za ktorého bolo zaplatené a názov konferencie „NTO VII“.

Aktívna aj pasívna účasť bude hodnotená kreditmi v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Registarčný poplatok je nenávratný.

Informácia o pridelení kreditov: 

SKSaPa potvrdzuje kredity nasedovne: 

Pasívna účasť: 11.11. 2021 - 7 kreditov

                       12.11. 2021 - 5 kreditov

Aktívna účasť: autor prednášky - 10 kreditov

                       spoluautor - 5 kreditov

  • Kredity budú zapísané na portál SK SaPA do 30 dní od ukončenia aktivity.