Pokyny pre autorov

Príloha 1

 Pokyny pre autorov abstraktov:

 Štruktúra abstraktu:

  • Úvod, cieľ, metodika, závery (max. 2500 znakov vrátane medzier), kľúčové slová (5-6), najvýznamnejšie bibliografické odkazy (3).

Štruktúra textu abstraktu:

  • Textový editor MS Word, typ písma Times New Roman (veľkosť písma 12, riadkovanie 1, čierna farba, okraje: 2,5 vľavo/vpravo, 3,5 horný/dolný okraj),
  1. riadok: NÁZOV PRÍSPEVKU - veľkými písmenami, štýl písma: tučné,
  2. riadok: prázdny,
  3. riadok: Meno a priezvisko autora/autorov bez titulov, štýl písma: obyčajné tučné,
  4. riadok: neskrátený názov pracoviska, štýl písma: obyčajné,
  5. riadok: prázdny,
  6. riadok: text abstraktu podľa uvedenej štruktúry vyššie.

 

Príloha 2

 

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PACIENTOM V OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI

PROVISION Of INFORMATION TO PATIENTS IN NURSING PRACTICE

 

Meno priezvisko, Meno priezvisko, …

Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Fakultná nemocnica Trnava, Chirurgická klinika

 

Vlastný text abstraktu/príspevku podľa uvedenej štruktúry. Slová na konci riadku nedeliť, prvý riadok odstavca neoddeľovať, obmedziť používanie skratiek.

Uvádzanie skrátených foriem citácií v texte: “…ako hovorí Křivohlavý (2009, s. 36)…”

 

Bibliografické odkazy (uveďte 3 najvýznamnejšie):

Monografie:

CIBULA, D., PETRUŽELKA, L., et al. 2009. Onkogynekologie. Praha: Grada, 2009. 616 s. ISBN 978-80-247-2665-6

DERIGGO, J. Etické aspekty v neurochirurgii. In: ŠOLTÉS, L., PULLMAN, R., 2008. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Martin: Osveta, 2008, s. 40-44, ISBN 978-80-8063-287-8

Elektronický dokument na webovej stránke:

DANYI, P., 2017. Etické problémy v chirurgickém ošetřovatelství. [online] Zverejnené: 4.4.2017. [cit. 16-11-20] Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/eticke-problemy-v- chirurgickem-osetrovatelstvi- 484468

RADA EURÓPY, 2016. Sprievodca procesom rozhodovania o medicínskom postupe v situáciách na konci života. Rada Európy, 2016, 31 s. [online] [cit. 21-11-18]. Dostupné z: https://www.zomieranie.sk/files/pdf/guide-end-of-life- slo.pdf.pdf

Odborné časopisy:

HOFFMAN, P., 2014. Komplikace v chirurgii. In: Rozhledy chirurgie 2014, roč. 93, č. 11, s. 523, ISSN 1805-4579 [online] [cit. 08-11-18] Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/rozhledy-v-chirurgii/2014-11-1/komplik... v-chirurgii- 50431

Článok v zborníku:

HUDÁKOVÁ, Z., NOVYSEDLÁKOVÁ, M., 2010. Etika vo vzťahu ku geriatrickému pacientovi. In: ZRUBÁKOVÁ, K, HUDÁKOVÁ, Z., KADUČÁKOVÁ, H., Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti v teórii a praxi. Zborník z 2. medzinárodnej konferencie. Ružomberok: Katolícka univerzita 2010, s. 7, ISBN 978-80-8084- 616-9

Legislatívne dokumenty:

ZBIERKA ZÁKONOV č. 40/2000. Oznámenie ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovr o ľudských právach a biomedicíne. [online] [cit. 16-11-18] Dostupné z: http://archiv.vlada.gov.sk/ludskeprava/data/files/4164.pdf