Poplatky

Informácie o poplatkoch:

  • Pozvané prednášky – každý aktívny účastník - zdarma
  • Pasívna účasť – pedagógovia, sestry (člen SKSaPA) - 5 € / každý deň konferencie
  • Pasívna účasť – sestry (nečlen SKSaPA) - 10 € / každý deň konferencie
  • Študenti a zamestnanci TU FZaSP - zdarma

 

Poplatky uhrádzajte na číslo účtu:

IBAN - SK36 8180 0000 0070 0006 5543

Variabilný symbol: 103010

SWIFT: SPSRSKBA
Názov banky: Štátna pokladnica
Adresa banky: Radlinského 32,
810 05 Bratislava 15, Slovensko

Názov účtu: Bežný účet FZaSP, TU
Príjemca: Trnavská univerzita v Trnave
Adresa organizácie: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, SR

V prípade vystavenia daňového dokladu požiadavku nahlásiť vopred na adresu: zuzana.blejstilova@truni.sk

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka, registaračné číslo do komory, za ktorého bolo zaplatené a názov konferencie „NTO VII“.

Registarčný poplatok je nenávratný.