Správa s upozornením

Ak chcete zobraziť prihlasovací formulár, musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať.

NOVÉ TRENDY V OŠETROVATEĽSTVE X./NEW TRENDS IN NURSING X.

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

dovoľujeme si Vám zaslať informáciu o pripravovanej vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou „Nové trendy v ošetrovateľstve X.“, ktorá sa uskutoční dňa 27. novembra 2024 pri príležitosti 30. výročia vzniku Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Konferenciu organizuje Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Nosnými témami aktuálneho ročníka konferencie sú: „Ošetrovateľská prax založená na dôkazoch a jej aplikácia v klinickej praxi“, „Nové trendy v profesii sestry“, „Vzdelávanie v ošetrovateľstve“, „Výskum v ošetrovateľstve“, „Ošetrovateľstvo v komunite“ a „Prezentácia absolventských prác v študijnom odbore Ošetrovateľstvo“.

Registrácia na podujatie je možná pre aktívnych účastníkov do 30.8.2024 a pre pasívnych účastníkov do 27.9.2024.

Pri vstupe na portál konferencie https://konferenciefzsp.truni.sk/ je potrebné označiť konferenciu „Nové trendy v ošetrovateľstve X., zaregistrovať sa a následne prihlásiť.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

S pozdravom a vďakou

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH

predsedníčka vedeckého výboru konferencie

 

Dear colleague, dear colleague,

we would like to send you information about the upcoming scientific conference with international participation "New trends in nursing X", which will take place on November 27, 2024 on the occasion of the 30th anniversary of the establishment of the Faculty of Health and Social Work of the Trnava University in Trnava.

The conference is organized by the Nursing Department of the Faculty of Health and Social Work of the Trnava University in Trnava.

The main topics of the current year of the conference are: "Evidence-based nursing practice and its application in clinical practice", "New trends in the nursing profession", "Education in nursing", "Research in nursing", "Nursing in the community" and "Presentation of graduate theses in the Nursing field of study".

Registration for the event is possible for active participants until 30.8.2024 and for passive participants until 27.9.2024.

When entering the conference portal https://konferenciefzsp.truni.sk/, it is necessary to mark the conference "New trends in nursing X., register and then log in.

We look forward to meeting you.

With regards and thanks

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH

chairwoman of the scientific committee of the conference

 

V súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známom ako GDPR, týmto ako dotknutá osoba udeľujem Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, TU v Trnave výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov o mojej osobe pre účely vytvárania vlastnej evidencie a prihlasovania na konferenciu. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú prevádzkovateľovi poskytnuté dobrovoľne, slobodne, vážne a bez omylu a že sú úplné a pravdivé.