Pokyny pre autorov/Instructions for authors

Pokyny pre autorov abstraktov príspevkov do recenzovaného zborníka:

V zborníku budú publikované abstrakty príspevkov v slovenčine, češtine, poľštine a v angličtine. Textový editor MS Word, typ písma Times New Roman (veľkosť písma 12, riadkovanie 1, čierna farba, okraje: 2,5 vľavo/vpravo, 3,5 horný/dolný okraj).

Štruktúrovaný abstrakt (maximálne 250 slov, písať ako kompaktný celok, zarovnať text doprava). Teoretická práca: Úvod. Cieľ. Metodika. Výsledky. Záver. Výskumná práca: Úvod. Cieľ. Metodika. Výsledky. Záver.

Kľúčové slová - max. 5 slov, uvádzať veľkým písmom a s bodkou, v slovenskom a anglickom jazyku.

Štruktúra textu abstraktu:

  1. riadok: NÁZOV PRÍSPEVKU - veľkými písmenami (slovenský/český/iný...), štýl písma: tučné,
  2. riadok: NÁZOV PRÍSPEVKU - veľkými písmenami (anglický jazyk), štýl písma: tučné,
  3. riadok: prázdny,
  4. riadok: Meno a priezvisko autora/autorov bez titulov, štýl písma: obyčajné tučné,
  5. riadok: neskrátený názov pracoviska, štýl písma: obyčajné,
  6. riadok: prázdny,
  7. riadok: text abstraktu podľa uvedenej štruktúry vyššie,
  8. riadok: kontaktná adresa 1. autora.

Prezentácia príspevku na konferencii: v trvaní 20 minút  

Do zborníka môžu byť zaradené len tie abstrakty príspevkov, ktoré boli fyzicky prezentované na konferencii.  Autorovi nebude za publikovanie v recenzovanom zborníku vyplatený poplatok. Každý abstrakt príspevku prejde recenzným konaním, editori zborníka si vyhradzujú právo nezaradiť príspevky, ktoré nespĺňajú formálny alebo vedecký štandard. Autori nesú zodpovednosť za všetky údaje opísané v abstrakte príspevkov.

 

Poster - e-poster - je potrebné sa prihlásiť na aktívnu účasť a do poznámky uviesť "POSTEROVÁ PREZENTÁCIA"

 

Guidelines for authors of abstracts of papers for peer-reviewed proceedings:

The abstracts of the papers will be published in Slovak, Czech, Polish and English. Text editor MS Word, font type Times New Roman (font size 12, line spacing 1, black, margins: 2.5 left/right, 3.5 top/bottom margins).

Structured abstract (maximum 250 words, write as a compact unit, right justified). Theoretical thesis: Introduction. Goal. Methodology. The results. Conclusion. Research Paper: Introduction. Goal. Methodology. The results. Conclusion.

Keywords - max. 5 words, capitalized and with a full stop, in Slovak and English.

Structure of the abstract text:

line 1: TITLE OF THE PAPER - in capital letters (Slovak/Czech/other...), font style: bold,
line 2: TITLE OF THE PAPER - in capital letters (English language), font style: bold,
line 3: blank,
line 4: author(s) name and surname without titles, font style: plain bold,
line 5: unabbreviated title of workplace, font style: plain,
line 6: blank,
line 7: abstract text according to the above structure,
line 8: contact address of 1st author.


Presentation of the paper at the conference: 20 minutes.

Only abstracts of papers that were physically presented at the conference can be included in the proceedings. The author will not be paid a fee for publication in the peer-reviewed proceedings. Each abstract of a paper will undergo a peer review process; the editors of the proceedings reserve the right not to include papers that do not meet formal or scientific standards. Authors are responsible for all information described in the abstract of the papers.