Nové trendy v ošetrovateľstve VI.

Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra ošetrovateľstva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnickýchvěd
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Trnava
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Fakultná nemocnica Trnava

Trnavská univerzita v Trnave

Vás srdečne pozývajú
na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou organizovanú pri príležitosti
25. výročia založenia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
pod záštitou

ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD.,
rektora Trnavskej univerzity prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc.,
dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc.,
a župana Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefa Viskupiča

 

Nové trendy v ošetrovateľstve VI.

6. november 2019

 budova fzsp

 Aula Pazmaneum, Trnavská univerzita, FZaSP, Univerzitné nám. 1, Trnava