Pokyny pre autorov

Vedecký výbor si vyhradzuje právo uverejniť jednému autorovi maximálne dve prednášky. Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradenia/nezaradenia abstraktu do zborníka. V zborníku budú publikované len recenzované, včas odovzdané a prezentované príspevky spĺňajúce podmienky spracovania dľa pokynov pre autorov. Z tohto dôvodu bude zborník abstraktov vytvorený a odoslaný až po ukončení konferencie.

Abstrakt empirického príspevku – štruktúrovaný (úvod, cieľ, metódy, výsledky, záver), abstrakt teoretického príspevku – úvod, vlastný text, záver, max. 2000 znakov vrátane medzier, kľúčové slová (4-6).

Zoznam bibliografických odkazov sa neuvádza.

Kontaktná adresa: kontaktné údaje na autora s menom, vrátane akademických titulov. Je potrebné uviesť úplnú korešpondenčnú adresu, adresu pracoviska, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Technická úprava abstraktu:

  • typ programu: MS Word
  • typ písma: Times New Roman, veľkosť 12 bodov, čierna farba, riadkovanie: 1,5
  • okraje: 2,5 vľavo/vpravo, 3,5 horný/dolný okraj
  • zarovnanie textu k ľavému okraju

Šablóna abstraktu na stiahnutie (otvorí sa v novom okne)

Prosíme o zaslanie abstraktu príspevku elektronicky na adrese http://konferenciefzsp.truni.sk - sekcia „PRIDAJ PRÍSPEVOK“.

V prípade, že nebudú dodržané podmienky spracovania abstraktu, vedecký výbor si vyhradzuje právo abstrakt do zborníka nezaradiť.

 

Pokyny pre autorov e-posteru

Postery budú prijímané v elektronickej podobe vo formáte PDF. Diskusia k e-posterovej sekcii nebude moderovaná a všetky e-postery budú dostupné po celú dobu konferencie všetkým účastníkom na monitoroch PC.

Príprava e-posteru: na výrobu e-posteru použite vzor a zašlite v PDF formáte cez sekciu PRIDAJ PRÍSPEVOK. Šablóna E-posteru na stiahnutie (otvorí sa v novom okne)

Prosíme o zaslanie abstraktu e-posteru elektronicky na adrese http://konferenciefzsp.truni.sk - sekcia „PRIDAJ PRÍSPEVOK“