Poplatky

50,00 eur - Aktívny účastník (1. autor/spoluautor) – nečlen SKSaPA
35,00 eur - Aktívny účastník (1. autor/spoluautor) – člen SKSaPA
15,00 eur - Pasívny účastník – nečlen SKSaPA
10,00 eur - Pasívny účastník – člen SKSaPA
Zdarma - Študent a zamestnanec TU

 

Konferenčný poplatok prosíme uhradiť na:

Bankový účet: 7000065543/8180
Variabilný symbol: 103010
SWIFT: SPSRSKBA
Platby zo zahraničia: IBAN: SK 3681800000007000065543
Názov banky: Štátna pokladnica
Adresa banky: Radlinského 32,
810 05 Bratislava 15
Slovensko

Názov účtu: Bežný účet FZaSP, TU
Príjemca: Trnavská univerzita v Trnave
Adresa organizácie: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, SR

V prípade vystavenia daňového dokladu požiadavku nahlásiť vopred na adresu: olga.steklacova@truni.sk

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka, za ktorého bolo zaplatené.

 

Pri registrácii je účastník povinný predložiť potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku. V prípade nedodržania termínu zaslania konferenčného poplatku bude autor vylúčený z programu.

 

Konferenčný poplatok platia všetci spoluautori príspevkov.

Konferenčný poplatok zahŕňa prenájom techniky (notebook + dataprojektor), odborný program, zborník abstraktov, obed (aktívni účastníci) a občerstvenie.